Disclaimer

Voor gebruik van deze Website gelden regels en voorwaarden: Website Gebruikersvoorwaarden Door gebruik te maken van deze Website wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden, hieronder weergegeven, en hier tevens mee akkoord te zijn. 1. Akkoordverklaring Door het bezoeken van deze website van Karpathos.nl of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze website, gaat u akkoord met deze Website Gebruiksvoorwaarden. Indien u zich niet met deze voorwaarden kunt verenigen, dan wordt u verzocht deze Website per direct te verlaten. 2. Wijziging Website en voorwaarden Karpathos.nl behoudt zich het recht voor de Website Gebruiksvoorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website. 3. Doel Website Karpathos.nl beoogt met deze Website informatie te verstrekken over Karpathos in de breedste zins des woords. Daarnaast biedt Karpathos.nl aanvullende informatie op deze Website aan over Griekenland en vakantiegerelateerde onderwerpen, zulk in de breedste zins des woords. Deze Website geeft geen advies. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Karpathos.nl streeft naar correcte informatievoorziening via deze Website maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is. Karpathos.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik in of vanuit andere landen. 4. Aansprakelijkheid Karpathos.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website. Karpathos.nl aanvaardt onder andere geen enkele aansprakelijkheid wat betreft: • defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Karpathos.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, • het verlies van gegevens, • downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld , of • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Karpathos.nl. 5. Intellectuele eigendom Op de Website van Karpathos.nl rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom is van Karpathos.nl. Karpathos.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handels-naamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Karpathos.nl. 6. Reikwijdte gebruiksrecht Karpathos.nl verleent zakelijke Website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze Website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke Website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Karpathos.nl. 7. Fora op de Website Op (toekomstige) delen van de Website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld middels een forum, chatroom, bulletinboard. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan deze Website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de Website of van Karpathos.nl. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels: • de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen; • deelname aan de Website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer; • de deelnemer vrijwaart Karpathos.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter zake; Karpathos.nl behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen. 8. Hyperlinks De Website van Karpathos.nl verwijst door middel van hyperlinks en/of reclamebanners naar andere Websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Karpathos.nl is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Karpathos.nl gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft. 9. Online communicatie Berichten die u per e-mail stuurt aan Karpathos.nl kunnen door derden onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Karpathos.nl adviseert om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Karpathos.nl te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Karpathos.nl per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden. 10. Privacy Karpathos.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 11. Nederlands recht en Nederlandse rechter Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Arnhem. © 2000-2024 WWW.KARPATHOS . All Rights Reserved.
© 2000-2024 www.karpathos.nl

Disclaimer

Voor gebruik van deze Website gelden regels en voorwaarden: Website Gebruikersvoorwaarden Door gebruik te maken van deze Website wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden, hieronder weergegeven, en hier tevens mee akkoord te zijn. 1. Akkoordverklaring Door het bezoeken van deze website van Karpathos.nl of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze website, gaat u akkoord met deze Website Gebruiksvoorwaarden. Indien u zich niet met deze voorwaarden kunt verenigen, dan wordt u verzocht deze Website per direct te verlaten. 2. Wijziging Website en voorwaarden Karpathos.nl behoudt zich het recht voor de Website Gebruiksvoorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website. 3. Doel Website Karpathos.nl beoogt met deze Website informatie te verstrekken over Karpathos in de breedste zins des woords. Daarnaast biedt Karpathos.nl aanvullende informatie op deze Website aan over Griekenland en vakantiegerelateerde onderwerpen, zulk in de breedste zins des woords. Deze Website geeft geen advies. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Karpathos.nl streeft naar correcte informatievoorziening via deze Website maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is. Karpathos.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik in of vanuit andere landen. 4. Aansprakelijkheid Karpathos.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website. Karpathos.nl aanvaardt onder andere geen enkele aansprakelijkheid wat betreft: • defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Karpathos.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, • het verlies van gegevens, • downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld , of • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Karpathos.nl. 5. Intellectuele eigendom Op de Website van Karpathos.nl rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom is van Karpathos.nl. Karpathos.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handels-naamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Karpathos.nl. 6. Reikwijdte gebruiksrecht Karpathos.nl verleent zakelijke Website- bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze Website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet- zakelijke Website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Karpathos.nl. 7. Fora op de Website Op (toekomstige) delen van de Website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld middels een forum, chatroom, bulletinboard. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan deze Website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de Website of van Karpathos.nl. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels: • de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen; • deelname aan de Website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer; • de deelnemer vrijwaart Karpathos.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter zake; Karpathos.nl behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen. 8. Hyperlinks De Website van Karpathos.nl verwijst door middel van hyperlinks en/of reclamebanners naar andere Websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Karpathos.nl is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Karpathos.nl gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft. 9. Online communicatie Berichten die u per e-mail stuurt aan Karpathos.nl kunnen door derden onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Karpathos.nl adviseert om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Karpathos.nl te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Karpathos.nl per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden. 10. Privacy Karpathos.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 11. Nederlands recht en Nederlandse rechter Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Arnhem. © 2000-2024 WWW.KARPATHOS . All Rights Reserved.
© 2000-2024 www.karpathos.nl
MENU MENU
MENU MENU